ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన మహిళలు.

412

Zeng Jinlian (8 Feet, 1 3/4 Inches)