ప్రపంచంలో అత్యధిక లాభాలను అందించిన సినిమాలు!

323

Avatar (2009) – Director: James Cameron – Box Office : USD 2,787,965,087