మీ శరీరం కోసం మీకే తెలీని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్

138

 మనం అన్ని మర్చిపోతుంటాం అని అనుకుంటాం కానీ..ప్రతీ ఒక్క మనిషి మెదడు 4 టెరాబైట్ల సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందన్న సంగతి మీకు తెలుసా..?