ఇండియాలో ఈ అద్భుతాల వెనుక రహస్యం ఎవ్వరికీ తెలియదు.!

409

The Village that Slithers ( Shetpal – Maharashtra) : no snake bite has ever been reported in this village.