1000+ ఎపిసోడ్స్.. ఎక్కువకాలం నడిచిన తెలుగు సీరియల్స్

407

Abhhishekam – 2,980 as of 4 August 2018