హరికృష్ణ పెద్ద కర్మ (ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ, చంద్రబాబు)

316