ఈ మొబైల్స్ కొనాలంటే ఆస్తులమ్మినా సరిపోదేమో!

327

Vertu Signature Diamond – 60,52,420.00 Indian Rupee($ 88,000)