ఇండియాలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన ప్రకృతి విపత్తులు!

254

The Great Famine – 1876-1878 – Death 3 crore – Madras, Mysore, Hyderabad, and Bombay