ఇండియాలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన ప్రకృతి విపత్తులు!

104

The Indian Ocean Tsunami – 2004 – Death 2 lakh plus – Andaman Nicobar Islands and Tamilnadu

2 of 9