ఇండియాలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన ప్రకృతి విపత్తులు!

115

Uttarakhand Flash Floods – 2013 – Death 5000 plus