1000+ ఎపిసోడ్స్.. ఎక్కువకాలం నడిచిన తెలుగు సీరియల్స్

147

Muddha Mandaram – 1,134