50 ఏళ్ళుగా మూలన పడేసిన కుట్టుమెషిన్ లో ఏముందో చూసి షాకయిన కుటుంబం..

507