కొత్త ఫీచర్.. మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసిన ఫోటో నిజమో కాదో మీకు వెంటనే చెప్పేస్తుంది

107

WhatsApp లో కొత్త ఫీచర్..
మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసిన ఫోటో నిజమో కాదో మీకు వెంటనే చెప్పేస్తుంది
ఈ ఫీచర్ ఎలా పొందాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..