ఇందులో మొత్తం ఎన్ని Triangles ఉన్నాయి ?

244

ఇందులో మొత్తం ఎన్ని Triangles ఉన్నాయి ?

మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పగలరా ?

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..