15సెకెన్లలో ఇక్కడ Red కలర్ లో ఉన్న Words ఏంటో చెప్పగలరా ?

138

15సెకెన్లలో ఇక్కడ Red కలర్ లో ఉన్న Words ఏంటో చెప్పగలరా ?

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..