తరువాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ?

112

తరువాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ?
2 5 8 14 .?.
కామెంట్ చేయండి

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..