నన్ను తినటానికే కొంటారు.. కానీ తినరు.. నేనెవర్ని ?

149

నన్ను తినటానికే కొంటారు.. కానీ తినరు.. నేనెవర్ని ?

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..