ఇద్దరిలో ఎవరు చనిపోతారు ?

743

ఇద్దరిలో ఎవరు చనిపోతారు ?

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..