ఈ ప్రశ్న కి ఆన్సర్ చెప్తే మీరే జీనియస్ వాళ్ళు కవల పిల్లలు.. కానీ వారి పుట్టిన రోజులు వేరు.. ఇది ఎలా సాధ్యం ?

197

ఈ ప్రశ్న కి ఆన్సర్ చెప్తే మీరే జీనియస్
వాళ్ళు కవల పిల్లలు.. కానీ వారి పుట్టిన రోజులు వేరు..
ఇది ఎలా సాధ్యం ?

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..