కేంద్రం సంచలనం పాత ATM కార్డ్స్ పని చెయ్యవు ?

204

కేంద్రం సంచలనం
పాత ATM కార్డ్స్ పని చెయ్యవు ?
ఈ చిప్ ఉంటేనే డబ్బులు ?
కొత్త కార్డ్ ఎక్కడ తెసుకోవాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..