రూ 500 తో ప్రారంభించి ఇప్పుడు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే కంపెనీ ఓనర్ అయ్యింది

296

రూ 500 తో ప్రారంభించి ఇప్పుడు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే కంపెనీ ఓనర్ అయ్యింది

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..