ఈ కోడ్ టైప్ చేస్తే మీరు లేనప్పుడు మీ మొబైల్ నుండి ఎవ్వరూ కాల్స్ చేయలేరు

251

ఈ కోడ్ టైప్ చేస్తే మీరు లేనప్పుడు మీ మొబైల్ నుండి ఎవ్వరూ కాల్స్ చేయలేరు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..