మీ మోబైల్ పోగొట్టుకున్నా/ పాడైపోయిన వీళ్ళు రూ.5000/- ఇస్తారు..

342

మీ మోబైల్ పోగొట్టుకున్నా/ పాడైపోయిన వీళ్ళు రూ.5000/- ఇస్తారు.. ఎందుకో తెలుసా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..