ఇంట్లో కూర్చునే మీ ఓటరు కార్డులో పేరు, ఫోటో, అడ్రస్ లను మార్చుకొండిలా

235

ఇంట్లో కూర్చునే మీ ఓటరు కార్డులో పేరు, ఫోటో, అడ్రస్ లను మార్చుకొండిలా

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..