ఏప్రిల్ 1 నుండి కేంద్రం కొత్త రూల్స్ తప్పకుండా ఇవి తెలుసుకోండి

148

ఏప్రిల్ 1 నుండి కేంద్రం కొత్త రూల్స్
తప్పకుండా ఇవి తెలుసుకోండి
లేకపోతే చాలా నష్టపోతారు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..