మీరు Google Tez వాడుతున్నారా ?

362

మీరు Google Tez వాడుతున్నారా ?

అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..