మీరు డ్యుయల్ సిమ్ ఫోన్ వాడుతున్నారా ?

553

మీరు డ్యుయల్ సిమ్ ఫోన్ వాడుతున్నారా ? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..