రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఫోన్ చూస్తున్నారా ?

271

రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఫోన్ చూస్తున్నారా ? అయితే ఈ వీడియో తప్పక చూడండి…

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..