మీ మొబైల్ లో ఉండే వైరస్ ని తొలిగించడం ఎలా ?

156

మీ మొబైల్ లో ఉండే వైరస్ ని తొలిగించడం ఎలా ?
చాలా చిన్న ట్రిక్ ..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..