27 ఏళ్ళ అమ్మాయి.. 4 ఏళ్ళలో 7000కోట్లు సంపాదించింది..

167

27 ఏళ్ళ అమ్మాయి..
4 ఏళ్ళలో 7000కోట్లు సంపాదించింది..
ఈమె స్టొరీ వింటే హాట్సఫ్ అంటారు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..