మీరు జీనియస్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కనిపెట్టండి చూద్దాం..

168

మీరు జీనియస్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కనిపెట్టండి చూద్దాం..