మీరు జీనియస్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కనిపెట్టండి చూద్దాం..

79

మీరు జీనియస్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కనిపెట్టండి చూద్దాం..