బెండకాయతో ఇలా చేసి మంచం ఎక్కితే రెండు గంటల పాటు దున్నుతూనే ఉంటారు.

1290