ప్రత్యేకహూదా గురించి వైసీపీ మంగళవారం బంద్ కు పిలుపునివ్వడాన్ని మీరు సమర్దిస్తారా లేదా?

794