బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎలేమినేట్ అయిన వాళ్ళలో ఈ వారం ఎవరు హౌస్ లోకి వస్తారని మీరు భావిస్తున్నారు ?

653