డీఎంకే బాధ్య‌త‌లు తీసుకునేందుకు వీరిలో ఎవరు స‌మ‌ర్దులు అని మీరు భావిస్తున్నారు ?

421