రజనీకాంత్, చిరంజీవి, అమితాబ్ వీరిలో ఎవరు గొప్పవారు…?

538