విజయనగరంలో ఈ ఎన్నికల్లో వీరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు ?

481