మండపేటలో వీరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు?

115