జమ్మలమడుగులో వీరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు?

141