గ్రీన్‌ చాలెంజ్ ఎవ‌రు బాగా చేశారు అని మీరు భావిస్తున్నారు?

484