మంగళగిరిలో వీరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అని మీరు భావిస్తున్నారు

498