గుడివాడలో ఏ అభ్యర్ది గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు

617