కర్నూలు ఎంపీ టికెట్ వీరిలో ఎవరికి ఇస్తే టీడీపీలో గెలుపు వస్తుంది అని భావిస్తున్నారు?

169