కేఏ పాల్ 2019 ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి అవుతా అంటున్నారు ,అయ్యేఛాన్స్ ఉంది అని మీరు భావిస్తున్నారా?

225