ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ కు చిక్కులు ఉంటాయి అని భావిస్తున్నారా?

234