గంటా శ్రీనివాసరావు ఈసారి గెలుస్తారు అని మీరు భావిస్తున్నారా అక్కడ గెలుపు ఎవరిది?

290