పర్చూరులో ఎవరు నిలబడితే వైసీపీకి గెలుపు వస్తుంది అని భావిస్తున్నారు?

234