ఎన్నికల ముందు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ప్రజాకర్షణగా ఉందని భావిస్తున్నారా ?

121