ఈ ఎన్నికల్లో నాయకులు పార్టీలు మారుతున్న వేళ ఏ పార్టీకి మేలు అని భావిస్తున్నారు?

123