కొత్తపేటలో వీరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు?

134